“De Second Opinion is een noodzakelijke maar confronterende namiddag die voor ons het Mattheuseffect bevestigt binnen het onderwijssysteem.”

Op zondag 22 december heeft PEP! voor de 4maal een Second Opinion georganiseerd. De Second Opinion is een infomoment voor leerlingen en ouders die vragen hebben omtrent het verkregen rapport en advies. Ze kunnen terecht bij PEP! vrijwilligers die hen informeren over de studierichtingen, onderwijsvormen en onderwijsinstellingen waarvoor ze kunnen kiezen op basis van hun rapport. Aanvullend gaan ze op zoek naar de oorzaken van een mogelijk teleurstellend rapport en zoeken ze samen naar oplossingen. uiteindelijk motiveren de PEP! vrijwilligers de jongeren om het schooltraject effectief af te ronden in lijn met zijn dromen, talenten en interesses. Opnieuw stonden we versteld van de hoeveelheid vragen. We lichten de meest voorkomende thema’s hieronder toe.

Informatietekort

Een belangrijk punt dat bij verschillende cases aan bod kwam was het inkijken van de examens. Niet elke leerling krijgt de mogelijkheid om de examens in te kijken op school. Dit moet expliciet aangevraagd worden door de leerling en of/zijn ouder.

Op de website van De Vlaamse scholierenkoepel lezen we het volgende: “De school is verplicht om je je examens te laten inkijken. Je hebt ook het recht om meer uitleg te krijgen. Je hebt zelfs het recht om een kopie te krijgen van je toetsen en examen” en op de site van de Vlaamse overheid: “Je hebt (samen met je kind) het recht om examens in te kijken, maar alleen die van jouw kind. Je krijgt geen informatie over de examens van andere leerlingen en je kan dus niet vergelijken.”

Een tweede punt dat in enkele cases werd aangeven omvatte de ondersteuning bij leerstoornissen binnen de school. Op de site van de Vlaamse overheid lezen we: “Leerlingen met leerstoornissen of gedragsstoornissen hebben op school recht op redelijke aanpassingen. Redelijke aanpassingen zijn bedoeld om de nadelen van een onaangepaste omgeving te compenseren. Een vorm van redelijke aanpassingen zijn de zogenaamde STICORDI-maatregelen. STICORDI is een letterwoord voor: stimuleren, compenseren, remediëren, differentiëren en dispenseren. STICORDI-maatregelen zijn diverse maatregelen die kinderen met een beperking ondersteunen om leerachterstand te vermijden. Dyslexie kan dan bijvoorbeeld gecompenseerd worden door het gebruik van een laptop met leessoftware.” Vaak hebben ouders of studenten geen weet over het mogen gebruiken van hulpmiddelen. Concreet voorbeeld: “de school geeft aan het begin van het schooljaar een blad mee (in het Nederlands dat niet door iedereen wordt beheerst) met mogelijke hulpbronnen die mogen gebruikt worden maar bekijkt niet of deze ook zo worden ingezet. De gehele verantwoordelijkheid wordt bij de ouders of studenten gelegd.

Deze informatie is nog niet voor iedereen duidelijk of toegankelijk. De grootste drijfveer achter de Second Opinion is dan ook het democratiseren van informatie. Jongeren en hun ouders op de hoogte brengen van de vele mogelijkheden die hun schoolloopbaan kunnen vergemakkelijken.

Opvallend is dat veel leerlingen aarzelen om vragen te stellen aan leerkrachten en dat ze niet altijd weten hoe de leerkrachten te benaderen wanneer ze iets niet begrijpen. Dit heeft veelal te maken met hun zelfvertrouwen dat in volgend onderdeel wordt besproken.Zelfvertrouwen en motivatie

Eén van de opvallendste tendensen die naar voren is gekomen tijdens de Second Opinion was het gebrek aan zelfvertrouwen en motivatie. Jongeren geloven niet in zichzelf, weten niet waar ze goed in zijn en wat hun talenten zijn. Wanneer jongeren het belang van het onderwijs inzien en een doel voor ogen hebben, draagt dit bij aan extra motivatie. Met het rolmodel coaching project spelen we hier op in. Rolmodellen, herkenbare voorbeeldfiguren, leggen de jongeren hoge verwachtingen op door eigen studie- en succeservaringen te delen.

In de literatuur hebben we het Golem-effect ontdekt, dat we sterk herkennen bij onze doelgroep. Het Golem-effect is een negatieve selfulling prophecy, namelijk wanneer een leerkracht niet gelooft in het kunnen van de leerling, zal deze leerling zich hier ook naar gedragen. Veel studenten gaven ook aan dat ze het gevoel hebben dat leerkrachten niet in hun geloven. Dit gevoel komt niet uit het niets. Zo zijn er leerlingen die in september van hun leerkracht al te horen kregen dat ze een C-attest zullen behalen, hun droomstudie of -job toch niet aankunnen. Het gebrek aan positieve verwachtingen van de leerkracht heeft als gevolg dat jongeren ook geen hoge verwachtingen voor zichzelf opstellen. Dit maakt dat jongeren niet meer durven dromen en vaak hun ambities opgeven voor ze deze een kans hebben gegeven.

Assertiviteit is ook een belangrijke vaardigheid die ontbreekt bij heel wat jongeren, dit hangt ook samen met een te laag zelfbeeld. Jongeren durven in de klas niet aan te geven wanneer ze iets niet begrijpen of stellen geen (extra) vragen wanneer de verwachte schoolresultaten uitblijven. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om de nodige vragen te stellen op school. Vraag om een oefening nog eens extra uit te leggen, vraag bijles, ga naar de bijles (indien dit aangeboden wordt op school, vraag extra (remediërings)oefeningen en maak deze. Vraag een verbetersleutel en verbeter je fouten, want hieruit leer je het meest.

Belangrijke overgangen in het onderwijs & leren leren

De overgangsjaren zoals het eerste, derde en vijfde middelbaar vormen uitdagingen voor heel wat jongeren. Vaak hebben deze leerlingen steeds goede punten gehaald zonder al te veel moeite te moeten doen. Wanneer de leerstof moeilijker wordt of grote hoeveelheden bevat, komen ze op het punt waar het uitblijven van verschillende studietechnieken hen parten speelt. Heel wat leerlingen beseffen ook niet dat mindere punten te wijten zijn aan een slechte studiemethode en niet zozeer aan hun kunnen.

Hoe te studeren komt zelden of niet aan bod in het onderwijs, waardoor dit een vaardigheid wordt die leerlingen zelfstandig moeten ontdekken. En niet iedereen heeft de mogelijkheid om hierbij thuis de nodige ondersteuning te krijgen. Daarnaast zijn er ook jongeren die elke dag urenlang studeren, maar dit leidt niet tot de gewenste schoolresultaten. Vaak is dit omdat ze een verkeerde studiemethode hanteren. Een verkeerde studiemethode in combinatie met faalangst en een laag zelfbeeld leidt tot een veel te korte nachtrust, ongezonde levensstijl en bij sommige jongeren zelfs fysieke klachten.

Dit schooljaar heeft PEP! in samenwerking met UA-studenten een infosessie rond “leren leren” georganiseerd. De belangrijkste tips werden gebundeld en dit document is gratis te downloaden via onze website. De  studenten in het hoger onderwijs zijn we niet vergeten, ook voor hen hebben we verschillende studietechnieken- en tips gebundeld.

De Second Opinion is een noodzakelijke maar confronterende namiddag die voor ons het Mattheuseffect bevestigt binnen het onderwijssysteem. Heel wat ouders en jongeren bezitten niet de nodige informatie en handvaten om hun weg te banen doorheen het schoolsysteem. Hier komt dan ook duidelijk naar voren hoe informatietekort een groot effect heeft op de schoolloopbaan én de rest van het leven van een jongere.
Nadia El Marnissi
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.